ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา ชื่อ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา
Name :  Asst Prof Dr.Pichit Sudta
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา :

 - ปร.ด.(เคมีประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 2555

 - วท.ม.(เคมี)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 2550

 - วท.บ.(เคมี)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 2546

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-708607