รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ดร. สุดารัตน์  ไชยเฉลิม ชื่อ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
Name :  Asst Prof Dr. Sudarat Chaichalerm
ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา :

 - วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร

 - ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 - วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
   มหาวิทยาลัยมหิดล

 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-708629