พิมพ์
หมวด: ข้อมูลทั่วไป
ฮิต: 4792

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาภิรมย์(อาคาร 14) ฝั่งตะวันตก
GPS : 13°04'17.8"N 99°58'36.1"E