อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

ดร.จุติพร อินทะนิน

(รักษาการ)หัวหน้าสำนักงาน

นางปิ่นทอง อมรจุติ

 

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ