ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

---------------------------------------

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 56-59 ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดตามประกาศ (ดาวน์โหลดประกาศ)