ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

------------------------------------------

ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เกี่ยวกับการให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงออกประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ