ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 1)

----------------------------------------

ตามประกาศข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ต้องมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาที่เหมาะสมและยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ตามสถานการณ์ที่ต้องมีระบบควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องและมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาเรียนที่ 2/2564 เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ