ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (ดาวน์โหลดประกาศ)