ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (ดาวน์โหลดประกาศ)