ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(ดาวน์โหลดประกาศ)

สมัครได้ที่ http://register1.pbru.ac.th/entrance/index.jsp