ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

---------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และจะดำเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านประกาศเพิ่มเติม