ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

--------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังรายชื่อในแนบท้ายประกาศ และให้ผู้ที่สอบได้ทั้งหมดรายงานตัวการเป็นนักศึกษา ชำระค่าลงทะเบียน และเข้าร่วมกิจกรมปฐมนิเทศตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังรายละเอียดในประกาศนี้

ดาวน์โหลดประกาศ