ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(ดาวน์โหลดประกาศ)

สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/entrance/index.jsp