ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะดำเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. รายละเอียดตามเอกสานแนบท้าย

ดาวน์โหลดประกาศ