ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

--------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ จึงประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดประกาศ