ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(ดาวน์โหลดประกาศ)

สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/entrance/index.jsp