ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

.................................................

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น 

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารแนบ 1 และจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จึงได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารแนบ 1 และกำหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 2 

ดาวน์โหลดประกาศ