ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  --------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารแนบ 1 และให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามกำหนดการและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังเอกสารแนบ 2 และขอสงวนสิทธ์ในการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านในกรณีจำนวนผู้รายงานตัวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ