ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

----------------------------------------

 เพื่อให้การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 และ ตามมติเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในคราวประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)       สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)       สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th