ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

---------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 และอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th