ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารรายงานตัวจากคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังเอกสารแนบ            

ดาวน์โหลดประกาศ