ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ดาวน์โหลดประกาศ)