ระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดสอนใน 7 คณะ ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์
       
เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
           ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
                -  การบริหารการศึกษา
                -  การบริหารการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2556)         
                -  การศึกษาปฐมวัย               
                -  หลักสูตรและการสอน
                -  หลักสูตรและการสอน (ปรับปรุง พ.ศ.2557)
     


2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       
เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

                -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปรับปรุง พ.ศ.2555)
                -  ภาษาอังกฤษ 


            รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

                -  การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท               
                -  รัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2555)        


3. คณะวิทยาการจัดการ
       
เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
                -  การจัดการทั่วไป (M.B.A)
 
               -  การบริหารธุรกิจ (ปรับปรุง พ.ศ.2555)


4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
                -  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 
               -  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2555)

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
                -  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

             วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
                -  วิศวกรรมเครื่องกล


6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       
เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
                -  เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
                -  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                -  สาธารณสุขศาสตร์