ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 (ฉบับ 2) (ดาวน์โหลดประกาศ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553

(ดาวน์โหลดประกาศ)

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การรับจ่ายเงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

(ดาวน์โหลดประกาศ)