ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการชำระเงินค่าปรับการลงทะเบียนรักษาสภาพช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ดาวน์โหลดประกาศ)

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์  ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 (ดาวน์โหลดประกาศ)

 

ตราราชภัฏสำหรับทำวิทยานิพนธ์ [ดาวน์โหลดไฟล์]


คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ตุลาคม 2553
(สำหรับนักศึกษารหัส 53 - รหัส 57)


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ 2558
(สำหรับนักศึกษารหัส 58 เป็นต้นไป)