ขอเชิญเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการ "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 11 โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ http://conference.su.ac.th/register

ดาวน์โหลดรายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก ปทุมธานี โดยสามารถตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2zn1015 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://swuice.edu.swu.ac.th (อ่านรายละเอียด)

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://orasis.crru.ac.th/gds_ejournal/ds_ejournal/main หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์และโทรสารหมายเลข 0 5377 6026 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)