ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(ดาวน์โหลดประกาศ)

สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/entrance/index.jsp


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(ดาวน์โหลดประกาศ)

สมัครได้ที่ http://register1.pbru.ac.th/entrance/index.jsp

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(ดาวน์โหลประกาศ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
(ดาวน์โหลประกาศ)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จะประกาศผลในวันที่ 23 มิถุนายน 2560