ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(ดาวน์โหลดประกาศ)

สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/entrance/index.jsp


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(ดาวน์โหลดประกาศ)

สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/entrance/index.jsp

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

---------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และจะดำเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านประกาศเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

--------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังรายชื่อในแนบท้ายประกาศ และให้ผู้ที่สอบได้ทั้งหมดรายงานตัวการเป็นนักศึกษา ชำระค่าลงทะเบียน และเข้าร่วมกิจกรมปฐมนิเทศตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังรายละเอียดในประกาศนี้

ดาวน์โหลดประกาศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(ดาวน์โหลดประกาศ)

สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/entrance/index.jsp