ระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดสอนใน 1 คณะ ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       
เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 
               -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปรับปรุง พ.ศ.2555)

ระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดสอนใน 4 คณะ ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์
       
เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
           ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
                -  การบริหารการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2556)         
                -  หลักสูตรและการสอน (ปรับปรุง พ.ศ.2557)
     


2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       
เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

                -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปรับปรุง พ.ศ.2555)


            รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
            
                -  รัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2555)        


3. คณะวิทยาการจัดการ
       
เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 
               -  การบริหารธุรกิจ (ปรับปรุง พ.ศ.2555)


4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
           วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
                -  วิศวกรรมเครื่องกล