พิมพ์
หมวด: ข่าวการประชุมวิชาการ
ฮิต: 1052

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 0213 อาคารท่าชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ดาวน์โหลดรายละเอียด)