งานบัณฑิตศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป