ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จะประกาศผลในวันที่ 23 มิถุนายน 2560