ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2561

(ดาวน์โหลดประกาศ)