ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์  ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 (ดาวน์โหลดประกาศ)