ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการชำระเงินค่าปรับการลงทะเบียนรักษาสภาพช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ดาวน์โหลดประกาศ)