ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นั้น ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ