ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ 1 และจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะสุ่มเสี่ยงในการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังเอกสารแนบ 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ