ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การมีสิทธิ์สอบปลายภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2562

----------------------

ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติมนั้น เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลในสภาวการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเห็นสมควรออกประกาศ ดังนี้

1. นักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามแนวทางที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด โดยไม่นับเวลาเรียนที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นเกณฑ์ในการกำหนดผู้มีสิทธิ์สอบ

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน (นักศึกษาจองรายวิชาหรือทำเรื่องขอผ่อนผัน) แต่เข้าเรียนในระบบออนไลน์ มีคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนจากการสอบปลายภาคตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด ให้ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบการส่งเกรดออนไลน์ตามปกติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ