ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา)
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

----------------------------

ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เกี่ยวกับการให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษนั้น  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงออกประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย(ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ