ปรัชญา

คุณภาพการประสานงาน บริการอย่างเป็นมิตร สัมฤทธิ์ผลด้วยเทคโนโลยี

 
วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2563 จะเป็นหน่วยประสานงานและให้บริการด้านผลิตบัณฑิตที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคลอบคลุมทุกพันธกิจ

 

พันธกิจ

1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ด้านการประกันคุณภาพระดับสาขา คณะ มหาวิทยาลัย และประสานงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้บริการนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
4. วิจัยเพื่อพัฒนางานตามพันธกิจ

 

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (บุคลากรมีค่านิยมเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย)

P : ทำงานเชิงรุก (Proactive)
B : สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม (Benefit)
R : สำนึกนำความรับผิดชอบ (Responsibility)
U : กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว (Unity)


อัตลักษณ์

“เรียนรู้  สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร ”

 
เอกลักษณ์
“พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นสากล  ประสานงานเครือข่าย   ขับเคลื่อนบริการด้วยเทคโนโลยี”
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตรงกับความต้องการของชุมชน และมีความเป็นสากล
2. เพื่อให้งานบริการมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้มีระบบการให้บริการงานทะเบียนและงานประมวลผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถนำมาใช้การปฏิบัติงาน
5. เพื่อให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิจัยพัฒนาองค์กร
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต และพัฒนาหลักสูตร
5. การวิจัยเพื่อพัฒนางาน