ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

------------------------------

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ 1 และปรับเปลี่ยนระยะเวลาและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกให้ยึดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ