ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษา และกำหนดการปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา 2563

------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) และประกาศมหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการส่งเอกสารรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารรายงานตัวของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 1640/2560 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ 1 และให้ผู้มีรายชื่อในประกาศดำเนินการชำระค่ารายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาต่อระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศตามกำหนดการในเอกสารแนบ 2  ในกรณีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศไม่ชำระค่ารายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นบัญชีรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หากมีเหตุจำเป็นประการใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถติดต่อ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 7 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โทร. 032-706829

ดาวน์โหลดประกาศ