ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา รหัส 63 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

----------------------------------------

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษามีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพด้านการวางแผนและการเตรียมความพร้อม และนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา รหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดการจัดการศึกษา ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ