ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

-----------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันเรียนปกติ และวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นวันสอบปลายภาคการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ จำนวน 1 วัน รวมเป็นหยุด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 62 และ 63 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศ