ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

----------------------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กำหนดช่วงเวลาในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากในสัปดาห์ดังกล่าวเป็นสัปดาห์ของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และกำหนดตารางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ