ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

---------------------------------

เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
(ดาวน์โหลดประกาศ)

สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/entrance/index.jsp