ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  

----------------------------------------

ตามประกาศข้อกำหนดตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศมหาวิทยาลัย     ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งผลให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ต้องมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาที่เหมาะสมและยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ตามสถานการณ์ที่ต้องมีระบบควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างต่อเนื่องและมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ