พิมพ์
หมวด: ลงทะเบียน
ฮิต: 208

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อขอรับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดให้มีการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาให้มีสถานะเป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศแนวปฏิบัติปฏิบัติการยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อขอรับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ