ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศและการสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลดประกาศ)(ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอสอบ)