คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ข้อมูลหลักสูตร
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

การบริหารการศึกษา
(ปรับปรุง พ.ศ.2556)

หลักสูตรและการสอน
(ปรับปรุง พ.ศ.2557)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ปรับปรุง พ.ศ.2555)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปรับปรุง พ.ศ.2555)
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การบริหารธุรกิจ
(ปรับปรุง พ.ศ.2555)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล