การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศโดยใช้ผลการสอบจากสถาบันอื่น (ดาวน์โหลดประกาศ)